Fællesskabsaftale om Nordisk Pokémon Fællesskab

PokeTeam og PokéPlaza, herefter "aftaleparterne", er blevet enige om følgende:

 

INDLEDNING

Nordisk Pokémon Fællesskab etableres som en sammenslutning af nordiske Pokémon fællesskaber, der har til formål at sikre de nødvendige tekniske, økonomiske, juridiske og samarbejdsmæssige foranstaltninger for Pokémon fællesskaberne i norden.

 

AFSNIT I

NORDISK POKÉMON FÆLLESSKAB

§ 1

Ved denne aftale etableres NORDISK POKÉMON FÆLLESSKAB af aftaleparterne.


§ 2

Nordisk Pokémon Fællesskab har til formål at organisere aftaleparternes tekniske, økonomiske og juridiske anliggender.

 

AFSNIT II

PRÆSIDENTEN FOR NORDISK POKÉMON FÆLLESSKAB

§ 3

Præsidenten for Nordisk Pokémon Fællesskab administrerer aftaleparternes tekniske og økonomiske anliggender, samt repræsenterer dem i juridiske anliggender.


§ 4

Præsidenten for Nordisk Pokémon Fællesskab fører forsædet for fællesrådet.

 

AFSNIT III

FÆLLESRÅDET

§ 5

Fællesrådet koordinerer aftaleparternes aktiviteter, kommer med udspil til initiativer til fordel for Pokémon fællesskaberne i norden, og udpeger præsidenten for Nordisk Pokémon Fællesskab.


§ 6

Fællesrådet består af administratorerne for aftaleparternes respektive centralstyrelser og præsidenten for Nordisk Pokémon Fællesskab.


§ 7

Fællesrådet udpeger en kandidat til posten som præsident for Nordisk Pokémon Fællesskab i tilfælde af at den siddende præsident indgiver sin afskedsbegæring eller, at posten som præsident for Nordisk Pokémon Fællesskab på anden vis bliver ledig.

En kandidat udpeget af fællesrådet forelægges aftaleparternes respektive kongresser til godkendelse eller forkastelse.

Den siddende præsident for Nordisk Pokémon Fællesskab varetager embedets overdragelse til sin efterfølger.

 

AFSNIT IV

AFTALEÆNDRINGER

§ 8

Fællesrådet kan, ved indstilling fra en aftaleparts kongres, fremsætte forslag om ændring af denne aftale.

Et forslag til ændring af denne aftale, fremsat af fællesrådet, forelægges aftaleparternes respektive kongresser til godkendelse eller forkastelse. Et behørigt godkendt forslag til ændring af denne aftale træder i kraft to dage efter, at præsidenten for Nordisk Pokémon Fællesskab har modtaget den sidste aftaleparts underretning om forslagets godkendelse af dennes kongres.

 

AFSNIT V

TILTRÆDELSE AF AFTALEPART

§ 9

Yderligere aftaleparter repræsenterende et nordisk land kan, med fællesrådets samtykke, tiltræde denne aftale. Tiltrædelsen træder i kraft når præsidenten for Nordisk Pokémon Fællesskab har modtaget den tiltrædende aftaleparts underretning om, at dennes kongres har behørigt godkendt denne aftale.

Ved tiltrædelse af en aftalepart korigerer fællesrådet, i kraft af sin samtykke, de relevante dele af denne aftale.

 

AFSNIT VI

IKRAFTTRÆDEN

§ 10

Denne aftale træder i kraft når den er behørigt godkendt af aftaleparternes respektive kongresser.

Ved denne aftales ikraftrædelse tiltræder den siddende præsident for PokeTeam og PokéPlaza posten som præsident for Nordisk Pokémon Fællesskab med samme effekt, som var han eller hun udpeget under bestemmelserne i § 7 af denne aftale.

 

Udfærdiget den 9. november 2013.For PokeTeam


Tsuroerusu

PokeTeams præsident


MP

Centralstyrelsens administrator
For PokéPlaza


Tsuroerusu

PokéPlazas præsident


ADDE

Forumadministrator